replica bag,high quality replica bags,fake bags,fake handbags,replica bags,replica handbags

Persondata

Persondatapolitik

I Bo42 gør vi os umage for at behandle og opbevare persondata korrekt.

Bo42 er dataansvarlig

Ansatte, bestyrelsesmedlemmer og beboervalgte, der kommer i kontakt med persondata i deres funktion i Bo42, skal overholde de regler, der er fastsat i Persondataforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven samt Bo42s forretningsgange.

Personlysninger

En personoplysning er en information, som direkte eller indirekte kan identificere en person. Nogle personoplysninger betegnes som almindelige, såsom navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato og telefonnummer. Andre personoplysninger betegnes som følsomme oplysninger eks. helbredsoplysninger.

Bo42 anvender ikke cookies i forbindelse med besøg på vor hjemmeside, ligesom vi ikke gør brug af CPR-nummer. Der forefindes ikke tv-overvågning i boligorganisationen.

Formål

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at administrere ventelister og administrere lejeforhold i henhold til gældende regler herom.

Derudover behandler vi også personlige oplysninger i forhold til ansatte, beboervalgte, frivillige og jobansøgere.

Samtykke

Et samtykke er en tilkendegivelse fra den registrerede om at vedkommende indvilliger i at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, kan behandles. I Bo42 giver boligsøgende samtykke via www.bo42.dk eller på opskrivningsblanketten. Beboeren giver samtykke via lejekontrakten. Bestyrelsesmedlemmer og beboervalgte giver samtykke i forbindelse med at de bliver valgt. Ansatte giver samtykke ved ansættelsen og jobansøgere giver samtykke i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger, der kræver samtykke. Tilbagekaldelsen skal ske skriftlig til Bo42.

Kategori af modtagere

Bo42 er en almen boligorganisation med egen administration, hvorfor vi ikke videregiver persondata til eksterne samarbejdspartnere.

Vi videregiver ikke oplysninger til tredjemand medmindre vi efter lovgivning har hjemmel hertil, og er forpligtiget hertil. Vi offentliggør ikke oplysninger om registrerede personer.

Data placering

Vores elektroniske data er placeret på en server hos ekstern samarbejdspartner i Danmark, EG A/S, hvor vores administrations-program er installeret, og hvor vores data og it-backup opbevares.

Politikker

Bo42 har offentlige politikker for behandling af personoplysninger om:

Bo42 har interne politikker for behandling af oplysninger om ansatte og brug af it-systemer m.v.

De interne politikker foreligger som bilag til Bo42s personalehåndbog.

Dine rettigheder

 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet, se GDPRs artikel 15 
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig, se GDPRs artikel 16
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig, se GDPRs artikel 17
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger, se GDPRs artikel 18
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, se GDPRs artikel 21.

Du kan læse mere om databeskyttelsesloven (GDPR) og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside http://www.datatilsynet.dk

Hvis der sker utilsigtet videregivelse eller offentliggørelse

 • Vi sletter oplysningerne, der ligger offentligt tilgængelig, og fjerner dem fra eventuelle søgemaskiner
 • Vi inddrager dokumenter, der utilsigtet er videregivet/omdelt/udsendt
 • Vi underretter ledelsen i Bo42
 • Vi underretter de berørte
 • Vi underretter Datatilsynet
 • Vi fører en dokumentationsliste for brud på datasikkerhed
 • Vi sikrer os, at situationen ikke gentager sig

Du har ret til at klage til os over behandlingen af dine personoplysninger, og hvis du ikke er enig i vores håndtering af sagen, kan du klage over os til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).

Kontaktoplysninger:

Spørgsmål eller anmodninger i forhold til dine rettigheder efter persondatabeskyttelsesreglerne kan ske til vor administration:

Bo42

St. Torv 2

3700 Rønne

5695 1942

bo42@bo42.dk

 

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Tlf. 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk