Persondata

Persondatapolitik

I Bo42 gør vi os umage for at behandle og opbevare persondata korrekt.

Bo42 er dataansvarlig

Ansatte, bestyrelsesmedlemmer og beboervalgte, der kommer i kontakt med persondata i deres funktion i Bo42, skal overholde de regler, der er fastsat i Persondataforordningen (GDPR) og Databeskyttelsesloven samt Bo42s forretningsgange.

Personlysninger

En personoplysning er en information, som direkte eller indirekte kan identificere en person. Nogle personoplysninger betegnes som almindelige, såsom navn, adresse, e-mailadresse, fødselsdato og telefonnummer. Almindelige personoplysninger kan behandles uden samtykke.

Følsomme personoplysninger eks. helbredsoplysninger behandles kun, hvis det følger af lovgivning eller der er givet samtykke. Behandling af personnummer kræver ligeledes samtykke.

Bo42 anvender ikke cookies i forbindelse med besøg på vor hjemmeside, og der forefindes ikke tv-overvågning i boligorganisationen.

Formål

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at administrere ventelister og/eller lejeforhold i henhold til gældende regler herom.

Derudover behandler vi personlige oplysninger i forhold til ansatte, beboervalgte, frivillige og jobansøgere.

Samtykke

Et samtykke er en frivillig, specifik og utvetydig erklæring eller klar bekræftelse fra den registrerede om at vedkommende indvilliger i at oplysninger, der vedrører den pågældende selv, kan behandles.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af oplysninger, der kræver samtykke.

Kategori af modtagere

Bo42 er en almen boligorganisation med egen administration.

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Dvs. de data, som vi overfører tilhører Bo42 og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed. I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtigelsen videregive oplysninger til eksterne virksomheder eks. kommunen. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger, de modtager fra os.

Data placering

Vores administrationsprogram og elekroniske data opbevares sikkert med det nødvendige beskyttelsesniveau og it-backup på server inden for EU/EØS lande i regi af ekstern samarbejdspartner i Danmark, EG A/S.

Politikker

Bo42 har offentlige politikker for behandling af personoplysninger om:

Bo42 har interne politikker for behandling af oplysninger om ansatte og brug af it-systemer m.v.

De interne politikker foreligger som bilag til Bo42s personalehåndbog.

Dine rettigheder

 • anmode om at få indsigt i, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet, se GDPRs artikel 15 
 • anmode om, at vi berigtiger de personoplysninger, vi behandler om dig, se GDPRs artikel 16
 • anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi behandler om dig, se GDPRs artikel 17
 • anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger, se GDPRs artikel 18
 • anmode om dataportabilitet i det omfang, dette måtte blive aktuelt, se GDPR artikel 20
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, se GDPRs artikel 21.

Du kan læse mere om databeskyttelsesloven (GDPR) og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside http://www.datatilsynet.dk

Hvis der sker utilsigtet videregivelse eller offentliggørelse

 • Vi sletter oplysningerne, der ligger offentligt tilgængelig, og fjerner dem fra eventuelle søgemaskiner
 • Vi inddrager dokumenter, der utilsigtet er videregivet/omdelt/udsendt
 • Vi underretter ledelsen i Bo42
 • Vi underretter de berørte
 • Vi underretter Datatilsynet
 • Vi fører en dokumentationsliste for brud på datasikkerhed
 • Vi sikrer os, at situationen ikke gentager sig

Du har ret til at klage til os over behandlingen af dine personoplysninger, og hvis du ikke er enig i vores håndtering af sagen, kan du klage over os til Datatilsynet (se kontaktoplysninger nedenfor).

Kontaktoplysninger:

Spørgsmål eller anmodninger i forhold til dine rettigheder efter persondatabeskyttelsesreglerne kan ske til vor administration:

Bo42
St. Torv 2
3700 Rønne
Tlf.nr. :5695 1942
E-mail: bo42@bo42.dk

Datatilsynets kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Carl Jakobsens Vej 35
2500  Valby
Tlf. 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk