Installations- og råderetsarbejder

Det er muligt at sætte sit eget personlige præg på sin bolig, dog skal der altid fremsendes en skriftlig ansøgning til boligorganisationen inden iværksættelse af arbejderne.

Som udgangspunkt er det muligt at foretage enhver form for forbedring inde i selve boligen.

Arbejder udenfor boligen er kun tilladt, såfremt det fremgår af afdelingens råderetskatalog. Afdelingen skal udfærdige et råderetskatalog. Det er kun de tilladte udvendige arbejder, som afdelingsmødet har besluttet, og som fremgår af kataloget, som lejerne har ret til at udføre. Råderetskataloget skal godkendes af bestyrelsen.

Reglerne om installationsret og råderet fremgår af loven. Under pjecer er det dog muligt at se de overordnede regler om installationsret og råderet. Under den enkelte afdeling er det muligt at se råderetskataloget, såfremt der for afdelingen er udfærdiget et råderetskatalog. 

Anmeldelse af arbejder efter installationsretten kan ske på blanket.

I forbindelse med Bo42s behandling af ansøgning om råderet opkræves et råderetsgebyr.